Medezeggenschap

vuurtoren_003

 

Aan elke (speciale) basisschool is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks uit de ouders en personeelsleden gekozen van de school volgens de bepalingen van het Reglement medezeggenschap van de school.

 


Wat is medezeggenschap?

De Van Dale geeft de volgende betekenis van het begrip medezeggenschap: recht op inspraak. Maar medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en om initiatief te nemen. Je behartigt daarmee de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Als (G)MR-lid kan jouw standpunt het verschil maken!

Medezeggenschap is er voor om te garanderen dat er met zo veel mogelijk perspectieven en belangen rekening gehouden wordt, zodat er uiteindelijk een weloverwogen besluit kan worden genomen. Met andere woorden, medezeggenschap is cruciaal voor het goed functioneren van onze organisatie.

 


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar.

De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL.

De GMR is te bereiken via het volgende mail adres;  gmrschool@stichtingschool.nl

Communicatie.

De GMR streeft zichtbaarheid en transparantie na. Om dit kracht bij te zetten is het communicatieplan herschreven. Klik hier voor het communicatie plan. Momenteel zoekt de GMR nog 3 leden om de bezetting weer voltallig te maken. De GMR merkt dat de onderbezetting van invloed is op de werkzaamheden. Mocht u interesse hebben om de GMR te versterken dan is het raadzaam om eerst eens een vergadering te bezoeken om zo een indruk te krijgen van wat een GMR doet. U bent van harte welkom!


 

Samenstelling GMR

De verkiezingen voor de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) voor Stichting SchOOL zijn 14 december 2015 afgerond. Hieronder vindt u een overzicht van alle ouders en medewerkers die zitting hebben in de GMR. Gezamenlijk zullen het college van bestuur, de GMR en de MR-en werken aan de versterking van de medezeggenschap binnen Stichting SchOOL in het belang van de scholen en de leerlingen.

 

naam geleding school functie portefeuille portefeuille 2
1 Edo Oosting P geleding de Watergeus reserve voorzitter  Communicatie Onderwijskwaliteit
2 Lize Fijn P geleding logopedie Personeel
3 Suzanne Duijker P geleding  Zevenster DB voorzitter Communicatie
4 Jose Klink P geleding IKC Warande Passend Onderwijs
5 Coby Doeksen P geleding de Albatros nog in te vullen
6 Maarten Klanderman O geleding financiën
7 Lucien Akbar O geleding Poolster Communicatie
8 Elvira Colpaart O geleding de Albatros nog in te vullen
9 Nandra Aduke O geleding nog in te vullen

Jaarverslag.

De GMR is verplicht elk kalender jaar een jaarverslag op te stellen. Momenteel is de GMR druk bezig het jaarverslag 2018 af te ronden om dit in het eerste kwartaal van 2019 te presenteren. Het jaarverslag over 2017 is terug te zien door op de volgende link te klikken.  Jaarverslag 2017  

De vergaderingen voor het schooljaar 2019 (tot aan de zomervakantie) zijn gepland op:

  • woensdag 27 februari
  • donderdag 11 april
  • maandag 20 mei met Raad van Toezicht
  • woensdag 26 juni