Medezeggenschap

vuurtoren_003

 

Aan elke (speciale) basisschool is een medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt rechtstreeks uit de ouders en personeelsleden gekozen van de school volgens de bepalingen van het Reglement medezeggenschap van de school.

 


Wat is medezeggenschap?

De Van Dale geeft de volgende betekenis van het begrip medezeggenschap: recht op inspraak. Maar medezeggenschap is meer dan het recht op inspraak; het is ook de mogelijkheid om invloed te hebben op beleid en om initiatief te nemen. Je behartigt daarmee de belangen van ouders, leerlingen en medewerkers. Als (G)MR-lid kan jouw standpunt het verschil maken!

Medezeggenschap is er voor om te garanderen dat er met zo veel mogelijk perspectieven en belangen rekening gehouden wordt, zodat er uiteindelijk een weloverwogen besluit kan worden genomen. Met andere woorden, medezeggenschap is cruciaal voor het goed functioneren van onze organisatie.

 


Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

Aan Stichting SchOOL is ook een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad verbonden. Deze raad wordt door de medezeggenschapsraden (MR-en) uit de personeelsleden en de ouders gekozen. De GMR bestaat uit twaalf leden: zes ouders en zes personeelsleden van verschillende scholen. Per persoon is de zittingsduur maximaal vier jaar.

De GMR praat mee over het beleid van Stichting SchOOL en is een klankbord voor het college van bestuur van de stichting wanneer er belangrijke schooloverstijgende beslissingen genomen moeten worden. Hierbij heeft de GMR informatierecht, recht op overleg en afhankelijk van het onderwerp,  advies- of instemmingsrecht. Vanuit het initiatiefrecht kan de GMR ook zelf onderwerpen aankaarten. Meer informatie hierover vind je in het Medezeggenschapsstatuut GMR  of in het GMR-reglement van Stichting SchOOL.

De GMR is te bereiken via het volgende mail adres;  gmrschool@stichtingschool.nl

Communicatie.

De GMR streeft zichtbaarheid en transparantie na. Om dit kracht bij te zetten is het communicatieplan herschreven. Klik hier voor het communicatie plan. Momenteel zoekt de GMR nog 4 leden om de bezetting weer voltallig te maken. De GMR merkt dat de onderbezetting van invloed is op de werkzaamheden. Mocht u interesse hebben om de GMR te versterken dan is het raadzaam om eerst eens een vergadering te bezoeken om zo een indruk te krijgen van wat een GMR doet. U bent van harte welkom!


 

Samenstelling GMR

Hieronder vindt u een overzicht van alle ouders en medewerkers die zitting hebben in de GMR met daarbij de portefeuille verdeling. Gezamenlijk zullen het college van bestuur, de GMR en de MR-en werken aan de versterking van de medezeggenschap binnen Stichting SchOOL in het belang van de scholen en de leerlingen.

Ouder geleding Personele geleding
Maarten Klanderman: IKC de Warande Suzanne Duijker: leerkracht de Zevenster, voorzitter
Elvira Colpaart:  de Albatros Lize Fijn: logopedist
Lucien Akbar: de Poolster Jose Klink: Intern Begeleider en leerkracht IKC de Warande
vacature: Coby Doeksen: leerkracht de Albatros
vacature: Edo Oosting: vakleerkracht SBO de Watergeus, vice voorzitter
vacature: vacature: 

Communicatie

Activiteiten: beheer van de website, publiceren op SharePoint, opstellen jaarverslag GMR, organiseren van informatieavonden, contact met achterban, scholing intern, nieuwe leden GMR werven, opstellen van en bijdragen aan nieuwsbrieven

Lize Fijn jaarverslag i.s.m. collega, scholing, werving nieuwe leden, eventueel SharePoint, stukken voor nieuwsbrieven i.s.m. collega
Edo Oosting jaarverslag, publiceren agenda, notulen op website stichting, SharePoint
Elvira Colpaart schrijven voor de nieuwsbrief, verder in onderlinge afspraak
Suzanne contact leggen en onderhouden met de achterban
Maarten achtervang voor SharePoint

 

Financiën

Activiteiten: analyseren begroting, management rapportage (MARAP) en bestuursformatieplan, opstellen faciliteitenregeling GMR, kritisch lezen jaarrekening/jaarverslag van de stichting

Maarten Klanderman alles gezamenlijk voor zover nodig en mogelijk
Edo Oosting alles gezamenlijk voor zover nodig en mogelijk

 

Onderwijskwaliteit, inclusief passend onderwijs

Onderwerpen: passend onderwijs, inspectiezaken, overig

Jose Klink passend onderwijs
Edo Oosting terugkoppeling vanuit de Ondersteuningsplanraad (OPR)
Coby Doeksen onderwijskwaliteit, inspectiezaken

 

Personeelszaken

Thema’s: professioneel statuut, gesprekkencyclus Vakmanschap is meesterschap, functiebouwwerk, scholingsplan, inzetbaarheidscoach, benoemingsadviescommissies (bac’s), professionaliseringsmiddelen, incidenteel/overig

Suzanne Duijker Algemeen/alles
Edo Oosting Vakmanschap is meesterschap

 

Jaarverslag.

De GMR is verplicht elk kalender jaar een jaarverslag op te stellen. Het jaarverslag over 2018 is terug te zien door op de volgende link te klikken.  Jaarverslag 2018

De vergaderingen voor het schooljaar 2019/2020 zijn gepland op:

  • donderdag 19 september
  • maandag 28 oktober
  • woensdag 27 november
  • donderdag 9 januari
  • maandag 24 februari
  • woensdag 1 april
  • donderdag 14 mei
  • woensdag 17 juni