Jaarverslag

Datamuur Meander

Het jaarverslag geeft een beeld van het gevoerde beleid en de resultaten. Het gaat hierbij om de onderwerpen onderwijs, kwaliteit van de medewerker, huisvesting, financiën en klachten. Stichting SchOOL moet net als alle onderwijsinstellingen jaarlijks verantwoording afleggen over het onderwijskundige en financiële beleid. Bij het jaarverslag is ook de jaarrekening gevoegd.

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2015

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2014

Jaarverslag en jaarrekening Stichting SchOOL 2016


Blijvende inzet op onderwijskwaliteit
Stichting SchOOL is blijven werken aan het doel om te zorgen dat al onze scholen een basisarrangement hebben. In 2014 is Stichting SchOOL geconfronteerd met dalende opbrengsten op de scholen. Het college van bestuur heeft gekozen voor een aanpak van verbetering van onderwijskwaliteit. Daarom is er ook in 2015 flink geïnvesteerd (personeel, interim-directeuren, professionalisering) om de onderwijsopbrengsten weer op peil te krijgen. Ook voor 2016 is de verwachting dat er geïnvesteerd moet worden in onderwijskwaliteit.

De investeringen hebben geleid tot een negatief resultaat van € 1.266.521 (€ 336.521 meer dan begroot) grotendeels veroorzaakt door een niet voorziene inhouding van DUO (Dienst Uitvoering Onderwijs). De inhouding  was nodig om ‘gewichten’ van leerlingen te corrigeren. De gewichtenregeling in het basisonderwijs is een regeling bedoeld om basisscholen extra financiering toe te wijzen voor bekostiging van leerlingen die extra aandacht nodig hebben. Om het gewicht van een leerling te bepalen wordt gekeken naar het opleidingsniveau van de ouder(s).

Vooruitblik
Voor de voorlopige berekening van inkomsten en uitgaven voor het komende jaar wordt er gestuurd op het bereiken van een nulbegroting. Hierbij houden we rekening met het feit dat de daling van het aantal leerlingen zal doorzetten. Ook de effecten van de correctie van de leerlingweging zullen nog merkbaar zijn. Met de overwachte sluiting van de tijdeljke opvang van vluchtelingen in Lelystad hebben we te maken met een financiële tegenvaller omdat er voor het schooljaar 2016 wel is geïnvesteerd in personeel voor het onderwijs aan deze kinderen.

Samen SchOOL zijn
Stichting SchOOL heeft haar koers voor de komende vier jaar (2015-2018) bepaald met als motto Samen SchOOL zijn. Eén van de strategische opdrachten is het bieden van passend en kwalitatief goed onderwijs voor onze leerlingen. In het SchOOL kwaliteitskader is geformuleerd wat passend en kwalitatief onderwijs is. Samen SchOLen is een tweede opdracht uit het koersplan. Onderwijs = mensenwerk. De leerkracht is een belangrijke factor als het gaat om de kwaliteit van het onderwijs. SchOOL investeert daarom intensiever in netwerken en leerkringen zowel binnen als buiten de eigen organisatie.