Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad                    

Verkiezingen Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad                    

De GMR is aangetreden in december 2015. De zittingstermijn verloopt in december 2019. Middels deze informatie brief roept de verkiezingscommissie op tot kandidaat stelling.

De GMR is het orgaan dat instemming en advies recht heeft op beleidskeuzes die door het College van Bestuur worden gemaakt. De GMR is een belangenbehartiger van leerkrachten binnen stichting SchOOl en ouders/verzorgers van kinderen die onderwijs krijgen op een van de scholen binnen de stichting. De GMR is de gesprekspartner van het College van Bestuur en vertegenwoordiger van de MR-en aan de gesprekstafel met de bestuurder.

We zijn een enthousiaste groep die kleiner is dan gewenst maar die veel progressie boekt en het belang in ziet van een goede samenwerking.

We hebben veel geleerd van de afgelopen 4 jaar. We mogen zeggen dat we van “het achter de feiten aanlopen”,  een omslag hebben kunnen maken naar werken aan de voorkant. We kunnen nu in een vroegtijdig stadium een rol spelen.

Onderstaand een overzicht van belangrijke punten bij deze verkiezingen.

  1. Wie mag zich kandidaat stellen? Het medezeggenschap reglement geeft het volgende aan:

Zij die op de dag van de kandidaatstelling een aanstelling hebben bij stichting SchOOL of ouder/ verzorger zijn van een van de kinderen, ingeschreven bij één van de scholen van stichting SchOOL, zijn verkiesbaar tot lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad.

  1. Wat moet je daarvoor doen?

De kandidaat stelling houdt in dat men een korte beschrijving over zichzelf inlevert (het liefst voorzien van foto) zodat alle andere ouders kunnen lezen waarom iemand lid wil worden en hierop hun uiteindelijke keuze kan baseren. De korte beschrijving wordt gebruikt voor de kandidaten lijst. Mail je kandidaat stelling voor woensdag 20 november naar verkiezingenGMR@stichtingschool.nl   

  1. Wie zijn er kiesgerechtigd? Het medezeggenschap reglement geeft het volgende aan:

Zij die zitting hebben in de afzonderlijke medezeggenschapsraden zijn daarmee de kiesgerechtigden. (oudergeleding voor het ouder deel van de GMR, personeel geleding voor het personele deel van de GMR)

Wil je meer informatie voordat jij je verkiesbaar stelt dan staan wij je graag te woord. Je kunt dan contact opnemen met de GMR via het volgende mail adres: gmrschool@stichtingschool.nl

Bekijk ook de volgende link om er achter te komen of de GMR iets voor je is.

Ik, in de (G)MR?

Wij hopen op een volle kandidatenlijst

 

Met vriendelijke groet

Verkiezingscommissie GMR

Suzanne Duijker, Edo Oosting, Jenny van de Berg