Vacatures

Op deze pagina staan de huidige vacatures binnen Stichting SchOOL.


14 december 2017

VAKLEERKRACHT BEWEGINGSONDERWIJS (ca 0,6 FTE)

Het betreft een vacature ter vervanging van een zwangerschapsverlof. Inschaling in LA, conform de CAO PO.

 

WIL JIJ: Werken in de enthousiaste Vakgroep Bewegingsonderwijs Lelystad?

De vakgroep Lelystad bestaat momenteel uit 20 personen die werkzaam zijn binnen het (speciaal) basisonderwijs. Wij werken vanuit een gezamenlijke visie die o.a. heeft geresulteerd in een moderne zaalinrichting, een werkboek bewegingsonderwijs, een centrale lessenplanning, een leerlingvolgsysteem en een gezamenlijke aanpak van sportdagen en schoolkampen. Tevens werken wij samen met verschillende sportaanbieders in Lelystad in het kader van de School in Verbinding/ Brede school. De vakleerkrachten bedienen verschillende schoolbesturen die in Lelystad gevestigd zijn. Je komt in dienst bij Stichting SchOOL. Verder bieden wij collegialiteit, begeleiding, ondersteuning en gezelligheid.

 

De vacature gaat in op 5 februari 2018.

 • 3 dagen: maandag, donderdag en vrijdag
 • De lessen vinden plaats in de gymzaal de Punter

 

Wij zoeken een collega in het bezit van HBO-ALO, die:

 • werkzaam wil zijn binnen het basisonderwijs: de sportieve Brede School,
 • kindgericht bewegingsonderwijs wil verzorgen,
 • in samenwerking met verschillende sportaanbieders wil komen tot een passend beweegaanbod voor alle kinderen,
 • binnen de school het complete beweegaanbod wil uitdragen, zowel richting team, kinderen als ouders,
 • enthousiast wil participeren binnen de overlegstructuur van de vakgroep en de beweegteams,
 • graag wil werken in goed ingerichte gymzalen, waarvoor de vakgroep mede verantwoordelijk is,
 • de voorkeur gaat uit naar een ervaren vakleerkracht.

 

Sollicitatie per mail vóór: woensdag 3 januari 2018

Naar: s.devries@stichtingschool.nl

Informatie algemeen:
Simone de Vries
06-43476918
0320-767709
Te bereiken op: maandag tot en met donderdag.

 

Informatie school:
Website Albatros: https://www.albatroslelystad.nl/

 

De proeflessen en gesprekken zijn gepland op donderdag 18 januari 2018.
Woensdag 10 januari 2018
wordt u geïnformeerd of u uitgenodigd wordt voor een proefles en gesprek.

Bewegingsonderwijs Lelystad

 


12 juli 2017

VACATURE RAAD VAN TOEZICHT STICHTING SchOOL

Stichting SchOOL vormt sinds 31 december 2010 het bevoegd gezag van 19 openbare basisscholen, één openbare school voor speciaal basisonderwijs en één school voor (voortgezet) speciaal onderwijs. In totaal bezoeken circa 4400 leerlingen onze scholen en werken circa 500 medewerkers bij Stichting SchOOL.

Het doel van de Stichting is het in stand houden van één of meer basisscholen als bedoeld in artikel 48 van de Wet op het primair onderwijs en één school als bedoeld in artikel 51 van de Wet op de expertisecentra. De door de Stichting in stand gehouden scholen zijn toegankelijk voor alle kinderen zonder onderscheid van godsdienst of levensbeschouwing. Het doel van het onderwijs op de scholen is het bieden van kwalitatief hoogstaand onderwijs.

De Stichting wordtgeleid door een College van Bestuur en werkt volgens de principes van de code good governance. Het College van Bestuur legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht (RvT). De Raad van Toezicht bestaat uit vijf toezichthouders met een verschillende achtergrond.

 

Als gevolg van een aanstaande vacature per 1 januari 2018 zoekt Stichting SchOOL:

LID VAN DE RAAD VAN TOEZICHT

Van de persoon die wij zoeken verwachten wij dat deze in staat is met “informatie op afstand” snel overzicht en inzicht te krijgen wat er speelt in en rondom Stichting SchOOL. Het beoogd lid van de RvT kan zich snel inwerken in complexe strategische vraagstukken en zich daarover een mening vormen.

Gelet op de huidige samenstelling van de RvT zoeken wij een kandidaat met bewezen deskundigheid en relevante ervaring op het gebied van juridische zaken.

Voormeer informatie kunt u contact opnemen met de heer P. Klukhuhn, lid van de Raad van Toezicht, via telefoonnummer 06-55704165 of e-mail klukhuhn@performancecare.nl.

Hieronder treft u het profiel aan voor het lid van de Raad van Toezicht Stichting SchOOL.

Het gezochte lid:

 • onderschrijft de uitgangspunten en doelstellingen van het openbaar onderwijs en heeft affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van Stichting SchOOL;
 •  heeft een brede maatschappelijke betrokkenheid;
 •  opereert op strategisch niveau;
 •  heeft ervaring met besturen en/of het houden van toezicht in een complexe, professionele en maatschappelijke organisatie;
 •  kan op hoofdlijnen processen analyseren en daarbinnenbesluiten nemen;
 •  kan bestuurstechnieken hanteren, zoals toepassen van communicatieve vaardigheden, hoofd- en bijzaken onderscheiden en delegeren;
 •  is bereid actief en zichtbaar op te treden als ambassadeur van het openbaar onderwijs in Lelystad;
 •  beschikt over een hbo- of academisch denk- en werkniveau;
 •  is integer, proactief, analytisch en samenwerkingsgericht.

Belangrijke persoonlijke kwaliteiten zijn:

 • objectiviteit en onpartijdigheid;
 • reflectief vermogen;
 • relativeringsvermogen;
 • open, toegankelijke houding;
 • besluitvaardig;
 • uitdrukkingsvaardig;
 • functioneren in teamverband.

Daarnaast wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat hij of zij:

 • in staat is het College van Bestuur te ondersteunen bij de uitoefening van zijn functie;
 • het vermogen en de attitude heeft om inhoud te geven aan de klankbordfunctie met het College van Bestuur;
 • in staat is de dialoog met het College van Bestuur te voeren en daarbij ook zelf initiatieven te nemen;
 • op hoofdlijnen vertrouwd is met de ontwikkelingen in het onderwijs;
 • inzicht heeft in politieke en maatschappelijke verhoudingen;
 • rolvast handelt met respect voor de verantwoordelijkheden van anderen;
 • beschikt over een relevant netwerk binnen zijn of haar vakgebied dan wel binnen het onderwijs;
 • in staat isde leidende principes binnen de stichting te bewaken en de organisatie te bevragen op de realisatie daarvan;
 • voldoende beschikbaarheid en energie heeft om zich in te zetten voor een adequate invulling van de functie.

Bij de samenstelling van de Raad van Toezicht is aandacht voor de aanwezigheid van financiële -en bedrijfsvoeringkennis, bestuurlijke en organisatorische kennis, kennis van onderwijs en jeugd, juridische kennis en kennis op het gebied van personele zaken. Voorts is een afspiegeling van de lokale samenleving gewenst. Spreekt deze omschrijving van de functie u aan? In dat geval ontvangen wij graag per e-mail uw motivatiebrief, voorzien van uw curriculum vitae.

U kunt reageren tot uiterlijk 18 augustus 2017. Uw e-mail kan gezonden worden naar info@stichtingschool.nl, t.a.v. de heer P. Klukhuhn,lid van de Raad van Toezicht.

 

 

 

 


17 maart 2016

Stichting SchOOL is voor het huidige en volgende schooljaar op zoek naar Invalleerkrachten PO

AdvStSchOOL_online_V1_lowres

Je sollicitatie
Stuur je motivatiebrief en CV daarom naar eenbaan@stichtingschool.nl o.v.v. Invalleerkrachten of neem voor meer informatie contact op via 0320-76 77 00 (vraag naar HRM).